vydané knihy
  ediční plán
  o nakladatelství
  distribuce
  knihkupectví
  antikvariát

    
Ted Andrews: Naučte se vidět auru
Z anglického originálu How to See & Read the Aura přeložila Alexandra Fraisová.
Vázané, 144 stran, 149 Kč, rok vydání: 1999, 1. vydání
ISBN 80-85974-59-2


  o knize
  ukázka z knihy
O knize

Aura je fenomén, který je současné západní civilizaci a filozofii dost vzdálený. Zatímco Východ bere aurické vyzařování jako fakt ověřený tisíci lety, je pro křesťanský Západ naprosto cizí představa, že existuje jakási neviditelná nadstavba fyzického těla schopná reakce a interakce s okolím. Současná věda se staví k problematice aury velmi skepticky. Aura je totiž jako celek moderními přístroji neměřitelná, nelze zde definovat žádné standardní fyziologické hodnoty, ze kterých by se mohlo vycházet. Moderní biofyzikální výzkum prováděný v posledních desetiletích však zcela jednoznačně potvrdil, že v těsné blízkosti živých organismů lze citlivými přístroji naměřit celou řadu fyzikálních hodnot, které jsou odlišné od hodnot jakéhosi "fyzikálního pozadí". Výzkumy rovněž potvrdily, že mezi lidským organismem a jeho okolím probíhá neustálá energetická výměna. V praxi to znamená, že zdravý organismus se neustále přizpůsobuje změnovým faktorům, které jej ovlivňují. Člověk je z tohoto pohledu součástí energetických systémů. Pohybujeme-li se v geomagnetickém poli naší Země, "přijímáme" jakousi energii, která je produktem tohoto pole. V globálnějším měřítku jsme součástí celého energetického systému vesmíru. V poslední době jsme navíc vystaveni velkému množství uměle generovaných polí (radiové a televizní vysílání, mobilní telefony, počítače) vesměs elektromagnetického charakteru. Náš organismus je přizpůsoben "přijímat" komplex těchto energií a lze si jej představit jako velmi složitý trasformátor - dokáže měnit kvalitu energií tak, aby byly pro organismus přijatelné.
      Tento poznatek je ve východních civilizacích znám již dlouho a je detailně rozpracován. Transformovaná energie - ve východním pojetí prana, ki, čchi a podobně - je pojem, s kterým se pracuje v tradiční východní medicíně. Na základě tisíciletých zkušeností byl vytvořen dokonalý systém, fungující na základě anatomicky nezjistitelných energetických kanálků, center a citlivých bodů. Přijímaná energie různých kvalit z primárních (potrava, kyslík) a sekundárních (prostředí) zdrojů je zpracována, kvalitativně přeměněna a rozvedena do celého organismu, který "vitalizuje". Přebytečná energie, respektive energie, která prošla tímto procesem a není již využitelná, je vyloučena mimo organismus. Část této energie, která má zřejmě specifické biofyzikální parametry, je "vyzářena" a vytváří jakýsi energetický obal fyzického těla, který je schopen korespondovat s organismem minimálně na úrovni přenosu kódovaných informací a vjemů. Tento obal je z pohledu ezoteriky či metafyziky nazýván aura, z pohledu biofyziky biopole. Biopole lze fyzikálně obecně definovat například jako soubor částic, produkující kmity a záření různého charakteru. Intenzita vyzařování bioplazmatu stejně jako jeho prostorový tvar odpovídají zdravotnímu stavu organismu. Fyzikální kvality hodnot biopole jsou v přímé závislosti na celkové funkčnosti produkujícího zdroje.
      Je obecně známo, že citliví jedinci jsou schopni svými smysly toto biopole vnímat. Ve většině případů hmatovými pocity, jako je teplo či chlad, ale i různým pícháním, brněním apod. Je však nutné si uvědomit, že v každém takovém případě jde pouze o pocity subjektivní. Pocit je vyvolán interakcí dvou různých biopolí a jeho intenzita je závislá nejen na stupni senzibility jedince, ale i na velikosti rozdílu "potenciálů" obou polí. Virgule či kyvadlo slouží pouze jako detektor změn hodnot a jejich pohyb je vyvolán mikrostahy svalových vláken. Senzibil přijímá totiž "chybnou" informaci z jiného biopole a jeho centrální nervová soustava na tuto změnu odpovídá. V praxi lze tedy detekovat jiné biopole, nikoliv však svoje vlastní.
      Vysoce citliví jedinci jsou schopni toto biopole vidět, většinou ve formě různě barevných obláčků zejména v oblasti ramen a hlavy. Jde o schopnost, která není dosud vědecky zcela objasněna. Aurické vyzařování není za normálních okolností viditelné, což z fyzikálního hlediska znamená, že vlnové délky tohoto vyzařování jsou mimo viditelné oblasti části spektra elektromagnetického záření. Posloupnost barev ovšem tomuto spektru odpovídá. Obecně lze tento jev vysvětlit tím, že citlivý jedinec se při pozorování aury podvědomě uvede do změněného stavu vědomí, například pomocí koncentrace nebo rozostřeného vidění. Snížení kmitočtu mozkových vln může aktivovat dosud zcela neprobádané mozkové aktivity, mezi něž může patřit i zviditelnění aury.
      Pokud si uvědomíme, že pouze elektromagnetické záření má vlnový rozsah od 104 do 10-14 m, z čehož viditelné záření je v rozsahu jednoho řádu (asi 400 až 800 nanometrů), nezbývá než připustit možnost, že naše smyslové vnímání je natolik nedokonalé, že není schopné registrovat celou řadu jevů, které okolo nás probíhají. Mezi ně patří nejen aura, ale celá řada dalších takzvaně paranormálních aktivit.
      V knize jsou popsány metody, jak zvětšit citlivost vnímání a naučit se vidět neviditelné. Přeji čtenáři úspěch a zejména vytrvalost na cestě poznání.

RNDR. Jan Štýbr

  zpět na začátek
Ukázka z knihy

Vlastnosti aury
Chce-li člověk zlepšit vnímání aury, musí nejprve poznat její vlastnosti.

1. Každá aura má svou jedinečnou frekvenci.

Každé energetické pole je jedinečné. Žádná dvě pole nemohou být naprosto stejná, i když se mohou navzájem velmi podobat. Aura může obsahovat zvuky, světla nebo elektromagnetická pole, ale jejich síla a intenzita se vždy případ od případu liší. Každá osoba má tedy zcela originální frekvenci vyzařování.
      V okamžiku, kdy je frekvence vaší aury blízká frekvenci aury jiných lidí, pociťujete přirozený soulad. Rozumíte si s nimi, třeba i od prvního setkání. Často se tak blízké vztahy vysvětlují spojením z minulých životů. Možná tomu tak v některých případech je, spíše je však tato shoda dána podobným charakterem aury neboli vyzařování. Frekvence na fyzické, emoční, mentální anebo duchovní úrovni vyzařování si je blízká a nezáleží na tom, zda jste se s druhým člověkem setkali v některém z minulých životů.
      Stejně tak existují lidé, jejichž aury jsou na výrazně odlišných frekvencích, než je vaše. Proto takového člověka od prvního setkání nemáte rádi, nelíbí se vám, nerozumíte si s ním, rozčiluje vás a tak dále. Říkáme tomu první dojem. Přitom jde jen o to, jak mezi sebou ladí frekvence našich aur. Nemusí to znamenat, že člověk, o němž si učiníme první dojem veskrze špatný, nestojí za nic. Jen se zkrátka dvě energetická pole nesetkala na správné frekvenci. Což ovšem také znamená, že prvotní odpor se může časem změnit v harmonický vztah. Ostatně, právě na tomto postupném vylaďování je nejspíš založeno rčení, že protivy se přitahují.
      Uzpůsobit nebo změnit frekvenci vlastní aury se můžete naučit. Pomůže vám to lépe a harmoničtěji vycházet s okolím. Měli byste být schopni upravit energii své aury tak, aby ladila s ostatními. Děláme to přece i nevědomky, abychom takzvaně "zapadli". Můžete se ale naučit dělat to vědomě. Pak bude vaše energetické pole moci reagovat s poli jiných lidí tak silně nebo tak jemně, jak je právě potřeba.

2. Vaše aura reaguje s aurickými poli jiných lidí.

Základní vlastností aury je její elektromagnetismus. Proto neustále vydáváme nebo přijímáme energii. Pokaždé, když se setkáme s jinou osobu, může dojít k tomuto energetickému toku. Někdy energii vydáme (elektrický aspekt), jindy ji naopak přijímáme od jiných (magnetický aspekt). A s čím větším počtem lidí se setkáváme, tím větší je energetická výměna jedním či druhým směrem.
      Pokud tento energetický tok neumíte ovládat vědomě, může se stát, že večer máte energie až moc, anebo už vám naopak příliš energie nezbývá. Pak se cítíte naprosto vyčerpaní, mohou vás napadat nejrůznější bláznivé myšlenky, připadáte si zkrátka tak trochu "mimo". Kdo z nás to někdy nezažil! Může za to právě vydávání, nebo naopak akumulace energie, která probíhá při kontaktu s jinými lidmi během dne.
      Všichni známe pár lidí, kteří nás doslova vyčerpávají. Unaví nás už jen rozhovor s nimi, dokonce i telefonický. Když takový člověk odejde nebo položí telefon, připadáme si, jako by nám někdo dal ránu do hlavy. Takový druh energetické výměny je samozřejmě naprosto nezdravý. Odebírá energii vaší auře. Cvičení v závěrečné kapitole vás naučí vyrovnávat energii aury v průběhu dne. Ukáže vám, jak auru udržet v rovnováze a jak se jednosměrným prouděním energie bránit.

  zpět na začátek